Moderne verktøy

Ikks AS ble etablert i 2004. Vi har utviklet internkontroll-/kvalitetssystem og dokumentasjons-/journalsystem for offentlige og private virksomheter.
I tillegg til elektroniske systemer for internkontroll leverer vi konsulenttjenester og kurs om internkontroll.
Ikks AS etablerer levende, velfungerende internkontroll- og kvalitetssystemer både hos våre offentlige og private kunder, og bistår kundene med å utvikle den kompetansen de mangler for å utføre sine oppgaver i henhold til lovverket.

Vi bidrar gjennom dette til en mer effektiv ressursbruk og økt trygghet både for kundene, de ansatte og tjenestemottakerne.


Ikks AS ble i 2012 kåret til gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv. Gasellebedrifter må ha:

Levert godkjente regnskaper, minst doblet omsetningen over fire år

Omsetning på over én million kroner første år

Positivt samlet driftsresultat, unngått negativ vekst

Vært aksjeselskap

Ajour

Ikks AS leverer elektroniske internkontroll- og kvalitetssystemer, dokumentasjons-/journalsystem, kurs om aktuelle juridiske temaer og faglig bistand med organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid, slik at risiko og systemsvikt kan unngås.

  • Nettbasert, tilgjenglig overalt, alltid.
  • Webbasert brukergrensesnitt, uten behov for lokal installasjon.
  • Systemene fungerer like godt på mobile platformer som på PC.Systemer

Ajour

Dokumentasjonssystemet Ajour
Ajour er et dokumentasjonssystem som er utviklet for private virksomheter som driver heldøgns helse- og omsorgstjenester i institusjon eller private boliger. Systemet sikrer at virksomheten overholder dokumentasjonsplikten, og er særlig egnet for private tjenesteleverandører som ønsker god dokumentasjon opp mot oppdragsgiver. Dokumentér med et klikk!
Ajour gir god oversikt/dokumentasjon over forhold som gjelder den enkelte pasient/bruker
Ajour er enkelt og brukervennlig, og bidrar til mer korrekt og relevant dokumentasjon fra medarbeiderne
Ajour er ressursbesparende for ledelsen, rapporter og oversikter kan hentes ut etter behov
Ajour er tilgjengelig fra PDA/Tablet/Smartphone/PC/MAC Ta kontakt med oss på salg@ikks.no for en visning av systemet.
Internkontroll og kvalitetssystem
Vårt internkontrollsystem dekker alle områder der internkontroll er lovpålagt. Viktige områder er helse- og omsorgtjenester, arbeidsmiljø og sikkerhet, barnehager og skoler, brannsikkerhet og forurensning. Et internkontrollsystem skal sikre at virksomheten til enhver tid følger kravene i lovgivningen, og at man kan dokumentere dette ved eventuell revisjon.
Systemet er svært fleksibelt, og dekker behovene både for små og store virksomheter. Samtidig har systemet et så enkelt grensesnitt at brukerne opplever at de får til internkontrollarbeidet.
Internkontrollsystemet gir god oversikt over lover og forskrifter, samt rutiner/prosedyrer virksomheten har utviklet for å overholde disse
Internkontrollsystemet gjør det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid
Internkontrollsystemet bidrar til god informasjonsflyt i virksomheten og at alle til enhver tid er oppdaterte
Forvaltning.ikks.no
Dokumentsamlingen forvaltning.ikks.no klargjør hvilke plikter kommunene har i forhold til forvaltning av helse- og omsorgstjenester, og inneholder nødvendige styringsdokumenter, maler og sjekklister som trengs for å bygge opp et velfungerende internkontrollsystem på dette området.
Oppdaterte lov- og forskriftsbestemmelser presenteres i sammenheng med de aktuelle dokumentene, slik at hjemmelsgrunnlaget for dokumententene framgår tydelig. Det er meget enkelt å finne fram til det dokumentet og de delene av regelverket man ønsker, og det trengs ingen forhåndskunnskaper om IKT. Dokumentsamlingen gjøres tilgjengelig via Internett og knyttes opp mot kommunens IP-adresse, slik at det ikke er nødvendig å huske brukernavn og passord. Bestilling skjer her
Dokumentsamlingen gjøres tilgjengelig via Internett og knyttes opp mot kommunens IP-adresse, slik at det ikke er nødvendig å huske brukernavn og passord.

Kundestøtte

Fyll ut skjemaet under: